Dotacje na studnie i oczyszczalnie
News will be here

Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na budowę studni wierconych i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Z dniem 17 maja 2019 r. rozpocznie się I nabór wniosków o udzielenie dotacji na budowę studni wierconych dla mieszkańców budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych i wielorodzinnych znajdujących się na terenie Gminy Połczyn-Zdrój. Termin składania wniosków o dotację z budżetu gminy w 2019 roku do 30 września 2019 r.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w Uchwale Nr VIII/108/2019 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Dotacja będzie przyznawana na podstawie udokumentowanych rachunków i faktur w wysokości 10 tys. zł.

Warunki otrzymania dotacji:

 1. Brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej lub przyłączenie do takiej sieci byłoby ekonomicznie lub z przyczyn technicznych nieuzasadniony lub
 2. Brak możliwości poboru wody z istniejącego wyeksploatowanego ujęcia wody zlokalizowanego na danej nieruchomości lub zupełny brak ujęcia wody.
 3. Dofinansowanie na zasadach określonych niniejszą uchwalą, nie podlegają inwestycje rozpoczęte przed dniem wejścia w życie uchwały.
 4. Ze środków budżetu gminy Połczyn-Zdrój finansowane mogą być wydatki na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład systemu indywidualnego ujęcia wody wraz z elementami służącymi do podłączenia ujęcia do budynku mieszkalnego oraz koszty wiercenia studni.

Dofinansowaniu nie podlegają:

 1. Koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,
 2. Koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę,
 3. Indywidualne ujęcia wody zlokalizowane na obszarach gdzie istnieje sieć wodociągowa.

Sposób złożenia wniosków :

Wnioski o udzielenie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami należy składać drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju. Wnioski należy składać w dniach pracy urzędu, w godzinach urzędowania lub przesłać na adres :

  Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
          Plac Wolności 3-4
       78-320 Połczyn-Zdój

Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi :

 • być złożony w postaci wypełnionego formularza wniosku określonego w załączniku do Uchwały Nr VIII/108/2019 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2019 r.
 • zawierać załączniki wymagane i wskazane w wyżej wymienionej uchwale;

Wzory wniosków dostępne są :

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju;
 • na Biurze Podawczym ( parter – pokój nr 1 )

Informacje dodatkowe można uzyskać w pokoju nr 106 lub pod numerem telefonu : 94-36-66-115

 Jednocześnie przypominam, że trwa nabór  wniosków o udzielenie dotacji osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wzór wniosku oraz zasady i tryb udzielania dotacji określa Uchwała Nr LI/458/2014 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 czerwca 2014 r. dotycząca zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na budowę przydomowych oczyszczalni ściekówzmieniona Uchwałą Nr XXXVII/353/2017 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 31 maja 2017 r.

Dotacja celowa może być udzielona osobom fizycznym do wysokości 60% nakładów inwestycyjnych wynikających z przedłożonych rachunków lub/i faktur, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł.

 Przypominam, że z  budżetu Gminy Połczyn-Zdrój mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie brak jest publicznej sieci kanalizacji sanitarnej lub nie planuje się budowy kanalizacji sanitarnej.

Dofinansowaniu podlegają przydomowe oczyszczalnie ścieków, których proces realizacji rozpoczął się w okresie od dnia 01.01.2011 r.

 

źródło: UMiG Połczyn Zdrój

09-05-2019 Redakcja

Dodaj komentarz

POŁCZYN-ZDRÓJ Pogoda

OGŁOSZENIA

FIRMY

REKLAMA P/A
REKLAMA P1 - MARAL-Hurtownia BHP

SONDA

Czy podoba Ci się portal ePołczyn.pl ?

TAK
NIE